\
 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε έγγραφο που αναφέρεται εδώ, αποτελεί το κείμενο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και αφορούν την αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ιστοσελίδα e-shop.karabatos.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών της εταιρίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Πεντέλης 31, με ΑΦΜ 095407657, ΔΟΥ Χολαργού, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 68447403000, τηλ. 2106007801-2, e-mail: info@karabatos.gr
Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» με την πολυετή παρουσία της στο χώρο της εκπαίδευσης παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό. Με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως αγοράς των προϊόντων της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται κατωτέρω.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» παραχωρεί στους χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, του οποίου είναι νόμιμος και μοναδικός κάτοχος, το περιορισμένο, αμεταβίβαστο και προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του, σύμφωνα με τους αναφερόμενους σε αυτό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και όλους τους νόμους που τυγχάνουν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος δεσμεύεστε ανεπιφύλακτα και άνευ ετέρου από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δημιουργούν ένα δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ υμών και της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», βάσει του οποίου σας παραχωρείται μόνο η χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στους χρήστες να βλέπουν και να εκτυπώνουν υλικό από αυτή την ιστοσελίδα για προσωπική, μη διαφημιστική ή εκπαιδευτική εντός εκπαιδευτικής αίθουσας χρήση μόνο, με τον περιορισμό όμως της μη αλλοίωσης, αφαίρεσης ή τροποποίησης οποιουδήποτε καταχωρημένου σε αυτή εμπορικού σήματος, δικαιώματος δημιουργού η οποιουδήποτε άλλου σήματος ιδιοκτησίας και γενικότερα οτιδήποτε αφορά την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης, αναπαραγωγής, δημόσιας παρουσίασης ή διανομής αυτής για οποιονδήποτε εμπορικό ή δημόσιο σκοπό.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Το σύνολο των πληροφοριών και των λεπτομερειών που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελούν πρόταση πώλησης από πλευράς της εταιρίας, αλλά παρέχονται για την ενημέρωση των χρηστών της αλλά και των πελατών της εταιρίας.
Η σύμβαση αγοραπωλησίας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας με την οριστική έγκριση της πληρωμής αυτής, αλλά και εφόσον η εκάστοτε παραγγελία γίνει αποδεκτή εκ μέρους της εταιρίας με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς εσάς που θα επιβεβαιώνει την αγορά και την αποστολή των προϊόντων.
Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμίζεται από το νομοθετικό καθεστώς του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα και υποβάλλοντας παραγγελίες αγοράς προϊόντων της εταιρίας επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προς ανάληψη σχετικών συμβατικών δεσμεύσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, παραγγελίες αγορών μέσω της ιστοσελίδας δεν θα γίνονται αποδεκτές και η εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την ολοκλήρωσή τους παρά μόνο αν αυτές υποβάλλονται από τον κηδεμόνα ή τον εποπτεύοντα του ανηλίκου ή δικαιοπρακτικά ανίκανου αντίστοιχα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το σύνολο των παραγγελιών που υποβάλλονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων την εκάστοτε χρονική στιγμή. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και θα σας ενημερώνει άμεσα για την ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα προϊόντων με την παραλαβή της παραγγελίας σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα και την επιλογή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν μέσω της επιλογής «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ», θα σας ζητηθεί να συνεχίσετε με την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω συγκεκριμένων διαδοχικών βημάτων, που περιλαμβάνουν:

 1. Ενημέρωση και έγκριση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην υπό υποβολή παραγγελία σας (ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, τιμή, ποσότητα, ενδεχόμενη προσφορά κ.λ.π.).
 2. Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης (ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης τιμολόγησης, αποστολής & επικοινωνίας κ.λ.π.).
 3. Επιλογή του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας.
 4. Επιλογή του τρόπου αποστολής των προϊόντων και ενημέρωση αναφορικά με το κόστος της αποστολής.
 5. Συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την πληρωμή της παραγγελίας ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε στα προηγούμενα βήματα.
 6. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, αλλά και την οριστική επιβεβαίωση της παραγγελίας και αποδοχή της υποχρέωσης πληρωμής αυτής με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο-ηλεκτρονικό κατάστημα.

Με την οριστική υποβολή της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εκ μέρους της εταιρίας, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παραγγελίας σας, ο τρόπος πληρωμής και αποστολής και τυχόν άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.
Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε προϊόν υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα ή να δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο. Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον το σύνολο ή μέρος του τιμήματος έχει ήδη καταβληθεί από εσάς, η εταιρία θα σας επιστρέψει το τυχόν εκάστοτε καταβληθέν ποσόν στο ακέραιο.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται κατά περιόδους στην ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία όπως αναλύονται στο «Βήμα - Έξοδα αποστολής» κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα προστεθούν στο συνολικό οφειλόμενο ποσό αμέσως πριν την οριστική υποβολή της παραγγελίας σας.
Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας, ωστόσο ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν καμία παραγγελία για την οποία σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
Οι τρόποι πληρωμής που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι:

 1. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA ELECTRON, MASTERCARD οποιασδήποτε τράπεζας.
  Η χρέωση της κάρτας σας γίνεται μέσω συστημάτων ασφαλείας (SSL 128 bit encryption) της Εθνικής Τραπέζης.
  Κατά τη διάρκεια της αγοράς σας μεταφέρεστε στην Εθνική Τράπεζα, για να ολοκληρώσετε την αγορά σας χωρίς κανένα προσωπικό και ευαίσθητο δεδομένο της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας να αποθηκεύεται στο σύστημα της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ»
 2. Αντικαταβολή
  Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής, πληρώνετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας κατά την παραλαβή της από το Ταχυδρομικό Γραφείο των ΕΛΤΑ.
 3. Κατάθεση σε Τράπεζα

  Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας και να αποσταλεί η παραγγελία σας, θα πρέπει, μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να προχωρήσετε σε κατάθεση του τελικού ποσού σε μία από τις παρακάτω τράπεζες:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  IBAN: GR86 0110 1800 0000 18047042074
  Αριθμ. Λογαριασμού: 180/470420-74
  Διεύθυνση: Πεντέλης 31, 153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα
  Δικαιούχος: ΧΡ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ

  EUROBANK-ERGASIAS
  IBAN: GR9202602340000480200894176
  Αριθμ. Λογαριασμού: 0026 0234 48 0200894176
  Διεύθυνση: Πεντέλης 31, 153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα
  Δικαιούχος: ΧΡ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την κατάθεση και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αντίγραφο της κατάθεσης στο e-mail: orders@karabatos.gr η στο Fax: 210 6007800. Θα παραλάβετε e-mail επιβεβαίωσης για την κατάθεσή σας και την εκτέλεση της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τα Στρώματα υποδοχών (SSL) είναι για το παγκόσμιο πρότυπο κανόνας για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια.
Η τεχνολογία SSL χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την προστασία πληροφοριών, οι οποίες διαβιβάζονται μέσα από το Διαδίκτυο με το παρόν HTTP πρωτόκολλο. Το SSL παρέχει στους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος τη διαβεβαίωση της πρόσβασης σε μία έγκυρη, «μη πλαστή» ιστοσελίδα και αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων ή παραποίηση προσωπικών δεδομένων. Η υποστήριξη για SSL είναι ενσωματωμένη σε όλα τα μείζονα λειτουργικά συστήματα, στις εφαρμογές Διαδικτύου και στο υλικό των server του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά και κατά τη σύνδεσή σας στην Εθνική Τράπεζα. Τα πιστοποιητικά SSL εξασφαλίζουν την προστασία ευαίσθητων δεδομένων που διαβιβάζονται μεταξύ των servers.
Πιο αναλυτικά, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).
Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι τις πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί κατά τη μεταφορά.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για προϊόντα, που είναι άμεσα διαθέσιμα, η αποστολή τους πραγματοποιείται το αργότερο εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών.
Για όλες τις περιπτώσεις, που αφορούν παραγγελίες εντός Αττικής, υπάρχει και η δυνατότητα παραλαβής από τα γραφεία μας στην Αγία Παρασκευή – Πεντέλης 31 – χωρίς επιβάρυνση μεταφορικών. Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά για την παραλαβή της. Τα γραφεία μας λειτουργούν Δευτ. – Παρ. 09:00 – 17:00.
Η πολιτική εξόδων αποστολής των προϊόντων της εταιρίας περιγράφεται κατωτέρω και υπόκειται σε τυχόν αλλαγές ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας, οπότε και προτείνεται να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική εξόδων αποστολής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Παραγγελίες που υπερβαίνουν τα 50 € δεν επιβαρύνονται με «Έξοδα αποστολής». Σε περίπτωση, που το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει τα 50 €, τότε προβλέπονται «Έξοδα αποστολής» 5 €.
Οι Παραγγελίες με αντικαταβολή μέσω των ΕΛΤΑ επιβαρύνονται με ένα Πρόσθετο τέλος «Εξόδων αντικαταβολής» 1 €.
Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση για το τελικό ποσό των εξόδων αποστολής θα γίνεται πριν την οριστική ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Στην περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος του προϊόντος που σας παραδόθηκε, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρία δηλώνοντας το λόγο, για τον οποίο θεωρείτε ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό αλλά και περιγράφοντας λεπτομερώς το ίδιο το προϊόν και το ελάττωμα, που θεωρείτε ότι έχει. Η εταιρία θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος, το οποίο αφού παραληφθεί από την εταιρία θα εξεταστεί λεπτομερώς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητά του. Στη συνέχεια και βάσει της διαπίστωσης ή μη του ελαττώματος θα ενημερωθείτε από την εταιρία για τυχόν αντικατάσταση του προϊόντος ή για τυχόν επιστροφή του ποσού που καταβάλατε, καθώς και τυχόν πρόσθετων χρεώσεων (έξοδα παράδοσης κ.λ.π.). Τυχόν επιστροφή των χρημάτων σας θα λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατόν με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή και πάντως εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση της εταιρίας ότι δικαιούστε την επιστροφή των χρημάτων σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως πελάτης μπορείτε ανά πάσα στιγμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας, που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών, να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Πώλησης (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω).
Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με οποιοδήποτε από τα μέσα που παρέχει ο νόμος, σε κάθε περίπτωση θα θεωρείται ότι έχετε ασκήσει νομίμως το εν λόγω δικαίωμα αν αποστείλετε το έντυπο επιστροφής που σας παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας, ή αν λάβουμε κάποια άλλη σαφή δήλωση με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κ.λ.π.) αναφορικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Πώλησης.
Αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει άμεσα τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε γνώση της δήλωσής σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και να ενημερώσει προς τούτο την εταιρία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Στην περίπτωση νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί το συνολικό ποσόν που καταβάλατε για τα εν λόγω προϊόντα. Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων θα βαρύνουν εσάς. Η εταιρία αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων και αφού εγκρίνει ότι η κατάστασή τους είναι η προσήκουσα, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο παρόν άρθρο, θα φροντίσει δίχως καθυστερήσεις για την επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε για τα εν λόγω προϊόντα με το ίδιο μέσο πληρωμής που είχε χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη. Σημειώστε ότι δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από το χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

Έντυπο Υπαναχώρησης

Περιορισμοί

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης δεν παρέχεται στις εξής περιπτώσεις:
Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση, όταν το αντικείμενο αυτής είναι η παροχή οποιουδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:
CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.
Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από μία Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε, δίχως να έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο ή η αρχική τους συσκευασία.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, οφείλετε να το επιστρέψετε συνοδευόμενο από την αρχική του συσκευασία και ό,τι πιθανόν το συνόδευε.
Σημειώνεται ότι καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή και κανένα ποσό δεν θα επιστρέφεται, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του ή εάν είναι κατεστραμμένο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ

Η ευθύνη της εταιρίας αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας περιορίζεται στην τιμή του προϊόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή το Νόμο.
Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ορθές, διατίθενται κατά βάση «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου και καμία εγγύηση δηλωθείσα ή υποδηλωθείσα δεν δίνεται, ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ορθό, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο. Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή ο υπολογιστής εξυπηρέτησης δικτύου είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλων ειδών επιβλαβείς υπολογιστικούς κώδικες, και η χρήση της ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών αυτής.
Επιπλέον, η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην παρούσα ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα και περαιτέρω δεν θα ευθύνεται η ίδια, οι υπάλληλοί της ή ο οποιοσδήποτε ευρισκόμενος σε νόμιμη σχέση με αυτήν για οποιουδήποτε είδους ζημία, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, άμεση ή έμμεση, ειδική αποζημίωση, έξοδα ή χρηματικές ποινές συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά αναφερομένων, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων και κάθε άλλης αξίωσης που δύναται να προκύψει από τη χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος ή των περιεχομένων της/του, καθώς και κάθε άλλης συνδεδεμένης σε αυτήν ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ολόκληρο το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα, περιλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, των επιλογών και των ρυθμίσεων αυτής, είναι (εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά) δικαίωμα της δημιουργού «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» αποκλειστικής ιδιοκτησίας της και για τα οποία η εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Οποιοδήποτε κείμενο, σχήμα η εικόνα φέρει τα σύμβολα της εταιρίας ή την επωνυμία της, τα οποία είναι εμπορικά σήματα προστατευόμενα από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, χρησιμοποιείται κατόπιν σχετικής απαραίτητης άδειας χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες καλή τη πίστη και μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το υλικό και το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με τον δικτυακό της τόπο. Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, δηλωθείσα η υποδηλωθείσα, για τις πληροφορίες που παρέχονται δι’ αυτών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, ενημέρωση ή άλλη ανακοίνωση που απαιτείται να δοθεί στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή κατάρτισης της Σύμβασης Πώλησης προϊόντων της εταιρίας πρέπει να γίνεται εγγράφως και να παραδίδεται ιδιοχείρως (με απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη από δεόντως εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρίας) ή να αποστέλλεται με συστημένη αποστολή και, όταν αποστέλλεται με συστημένη αποστολή, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει δεόντως ληφθεί από το συμβαλλόμενο μέρος δέκα (10) ημέρες μετά την ταχυδρόμησή της ή να αποστέλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, οπότε και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την εταιρία 24 ώρες μετά την αποστολή του μηνύματος.
Με τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχεστε ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με τη χρήση της ή την αγορά των προϊόντων μας μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων σας.

ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η Σύμβαση Πώλησης που συνάπτεται μέσω της ιστοσελίδας είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Ο πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει, επιτρέψει ή με άλλο τρόπο διαθέσει οποιοδήποτε συμφέρον, όφελος ή υποχρέωση βάσει της Σύμβασης Πώλησης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, αναθέσει με υπεργολαβία ή διαθέσει με άλλο τρόπο μία Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της, οι οποίες τυχόν απορρέουν από αυτήν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, χωρίς αυτό να θίγει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα του πελάτη.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του πελάτη για καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης της Σύμβασης, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε) πυρκαγιά, πόλεμο, αποκλεισμό, απεργίες ή άλλα εργασιακά προβλήματα, κυβερνητικούς κανονισμούς ή ενέργειες, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου της εταιρίας. Αν μία τέτοια καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία συνεχιστεί για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό άμεσα κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς το έτερον συμβαλλόμενο μέρος.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία της εταιρίας να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων ή της τυχόν συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της δυνάμει αυτών, δεν συνιστά αποποίηση ή επιφύλαξη του δικαιώματός της να αξιοποιήσει το ίδιο σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, κάθε τέτοια παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα δεν πρέπει να λειτουργεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση και κανένα δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο που εκχωρείται ή διατηρείται από την εταιρία δεν αποκλείει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης, διαγραφής, αντικατάστασης, τροποποίησης και γενικά κάθε μεταβολής των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς καμία προειδοποίηση ή προμήνυση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί αυτό απαραίτητο. Τυχόν τέτοιες αλλαγές και διαφοροποιήσεις θα θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές από τους χρήστες της ιστοσελίδας απλώς και μόνο με τη χρήση αυτής μετά την ανάρτηση των νέων διαφοροποιημένων όρων ή τη γνωστοποίησή τους στο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο. Το προαναφερόμενο δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, διαγραφής των όρων χρήσης ή ακόμη και των λειτουργιών της ιστοσελίδας δεν υπάγεται σε κανέναν απολύτως περιορισμό, χρονικό ή άλλης μορφής, και τυχόν άσκησή του δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.».

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμφωνιών, διαπραγματεύσεων και δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος είναι ή κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους ή κανονισμούς, όλες οι άλλες διατάξεις των παρόντων όρων παραμένουν σε ισχύ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και οι διατάξεις των Συμβάσεων Πώλησης που συνάπτονται μέσω αυτής διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας-ηλεκτρονικού καταστήματος και τις προαναφερόμενες Συμβάσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην Αθήνα.

ΣΧΟΛΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις των πελατών μας τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από την εταιρία μας και είναι πολύτιμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.